این فاکتور قطعی نیست و امکان ناموجود بودن برخی محصولات وجود دارد